Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej zaprasza do składania ofert na remont pomieszczeń w budynku głównym Liceum według specyfikacji (Załącznik 1 – dostępny po osobistym kontakcie w sekretariacie szkoły).
W ofercie należy uwzględnić koszt robocizny oraz materiałów.
W koszcie oferty należy podać cenę netto i brutto.
Termin wykonania prac: 01.07-20.08.2022 r.
Oferty należy składać do sekretariatu szkoły w terminie do 15.06.2022 r.