Początki Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej sięgają roku 1919. Wówczas, niewątpliwie na fali nastrojów radości z okazji świeżo odzyskanej niepodległości przez Państwo Polskie, grupa miejscowych włościan – społeczników oraz urzędników cukrowni „Łubna”, przy poparciu kazimierskiego proboszcza, powołała sześcioklasowe gimnazjum koedukacyjne. Przetrwało ono do 1929 roku.
Odrodzenie się szkoły średniej w przyfabrycznej osadzie Kazimierza Wielka nastąpiło w ciężkich warunkach okupacji hitlerowskiej w 10 lat po zakończeniu pracy swej poprzedniczki – 1 listopada 1939r. Po likwidacji przez okupanta szkolnictwa średniego w całym kraju, mogła to być tylko konspiracja. Tak powstały Tajne Komplety Gimnazjalne i Licealne w Kazimierzy Wielkiej, którymi kierował prof. dr Stanisław Tync – uchodźca z Uniwersytetu Poznańskiego, późniejszy współzałożyciel powojennego liceum i jego pierwszy dyrektor. Przez okupacyjne tajne komplety przewinęło się kilkuset uczniów, których uczyło wielu znakomitych nauczycieli, którzy znaleźli tutaj schronienie na czas wojny. Wśród nich ci, którzy założą powojenne liceum i będą w nim kontynuować swoje dzieło: Jadwiga Galant z Krakowa, małżeństwo Pawłowscy z Krakowa, Janina Furmanowicz z Poznania, Joanna Wiesiołek z Sanoka oraz wykształceni rodowici „kazimierzacy”: Bronisław Siwiec, Jan Golec, Franciszek Jędraski, Zofia Szafrańska, ks. Michał Leśniak i wielu innych.
Po wojnie
Niemal nazajutrz po usunięciu Niemców konspiracyjne dotąd gimnazjum i liceum kończy swoje wielkie dzieło 31 stycznia 1945 roku. 23 lutego 1945r. pod przewodnictwem prof. Tynca odbyła się rada pedagogiczna, na której postanowiono o utworzeniu Prywatnego Koedukacyjnego Liceum i Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Kazimierzy Wielkiej z siedzibą w dawnym pałacu dyrektora cukrowni „Łubna”.

Komitet założycielski Gimnazjum i Liceum w Kazimierzy Wielkiej – 1945r.

Pierwsza siedziba szkoły – dawny pałac dyrektora cukrowni „Łubna”

W grudniu 1948r. kazimierskie liceum i gimnazjum otrzymuje status szkoły państwowej pod nazwą Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Kazimierzy Wielkiej. Jej pierwsi dyrektorzy to: Stanisław Tync (później profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), Antoni Znojek i Jan Golec. W okresie 19-letniej kadencji kolejnego dyrektora Władysława Nowaka szkoła przenosi się do obecnej siedziby (1962r.), otrzymuje imię Marii Curie-Skłodowskiej i sztandar szkolny oraz otrzymuje nowy internat. W tym też czasie kazimierskie liceum wypracowuje własny styl pracy pozalekcyjnej z młodzieżą. Wiele lat będzie się ona odbywać w oparciu o drużyny harcerskie i Młodzieżowy Klub „Hades”, założony w 1968r. i znakomicie pracujący do dziś.
Następne lata pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Franciszka Trzepatowskiego, Bolesława Malinowskiego, Janiny Sadza, Tadeusza Łuszczyńskiego i Włodzimierza Kruszyńskiego przynoszą dalszy rozwój szkoły. Krystalizują się ostatecznie profile kształcenia, rozwija się ruch olimpijski, rośnie liczba uczniów i absolwentów, wzrasta odsetek dostających się na studia. Szkoła jest znana i ceniona w regionie. W 1989r. rozpoczęły się ścisłe kontakty zagraniczne poprzez stałą wymianę ze szkołami w Niemczech. W 1990r. wprowadzony zostaje do programu nauczania język angielski.

W 1984 roku Liceum wzbogaciło się o kompleks pawilonów, wybudowanych w południowej części posesji. Obecnie mieści się w nich biblioteka z czytelnią, siłownia i sale dydaktyczne.

Budynki szkolne są systematycznie modernizowane. Gołym okiem widać przede wszystkim wymienione okna i nowoczesną elewację z warstwą termoizolacyjną, która została zrealizowana w 2009 roku.

W listopadzie 2011 roku szkoła otrzymała zespół boisk sportowych „Orlik” z budynkiem zaplecza. Odtąd nasi uczniowie mogą odbywać lekcje wf i inne zajęcia sportowe na nowoczesnym obiekcie, mieszczącym się na terenie szkoły.

Tradycyjnie bazą szkoły jest młodzież ze szkół podstawowych obejmujących dawny i obecny powiat kazimierski, ale też uczniowie z innych terenów.

Dotychczas odbyło się 5 zjazdów absolwentów: w latach 1978, 1985, 1995, 2005 i 2015.