§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Office365 w ramach licencji A1 (dla nauczycieli i uczniów) w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.
 2. Plan Office 365 A1 jest planem bezpłatnym, w ramach którego użytkownik otrzymuje aplikacje pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote) dostępne z poziomu przeglądarki oraz usługi chmurowe (Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Microsoft Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, PowerApps, Yammer).
 3. Warunkiem korzystania z licencji bezpłatnej A1 (dla nauczycieli i uczniów) jest posiadanie statusu pracownika / ucznia szkoły, akceptacja niniejszego regulaminu oraz aktywowanie konta w sposób opisany w regulaminie.
 4. Microsoft Office 365 pozwala łączyć rozmowy, treści i aplikacje w jednym, wygodnym miejscu. Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym niezależnie od czasu i miejsca. Wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz aktualna przeglądarka internetowa. Z usługi można również korzystać za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon itp.
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jego działalności statutowej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika wynikające z korzystania z konta.
 6. Nadzór nad poprawnym działaniem usługi oraz zasadami przydzielania licencji użytkownikom sprawuje administrator – pracownik Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.

§2. Dostęp i warunki korzystania z usługi

 1. Każdemu użytkownikowi zostaje przydzielony unikalny identyfikator (login) w domenie szkoły @lokw.edu.pl, który jest jednocześnie ważnym adresem mailowym poczty elektronicznej.
 2. Pierwsze logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem strony https://portal.office.com przy wykorzystaniu powyższego loginu oraz jednorazowego hasła wygenerowanego przez administratora. Procedura rejestracji konta kończy się po ustaleniu przez użytkownika indywidualnego hasła, które nie może być przekazywane osobom trzecim.
 3. W przypadku utraty danych do logowania (login lub hasło) należy wysłać prośbę o zresetowanie hasła lub zablokowanie konta do administratora szkoły za pomocą dziennika elektronicznego lub samodzielnie dokonać resetowania hasła, jeśli taką możliwość przewiduje konfiguracja usługi dla użytkowników.
 4. Wyrejestrowanie z usługi następuje w momencie kiedy status pracownika / ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej zostaje przez daną osobę utracony.
 5. Po wyrejestrowaniu dostęp do danych nie będzie możliwy, a wszystkie wiadomości oraz pliki zostaną usunięte.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Microsoft Office365 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zabronione jest:
  • ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi przez osoby trzecie;
  • wykorzystywanie usługi do rozsyłania wiadomości SPAM;
  • podejmowanie działań mogących zakłócić działanie usługi;
  • udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;
  • udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem.
 7. Administrator monitoruje działanie usługi i reaguje na nieprawidłowości, informuje użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem usługi oraz udziela pomocy użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.

§3. Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w tym w szczególności z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawy z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usługi jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 3, 28‑500 Kazimierza Wielka.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 4. Odbiorcą danych użytkownika jest firma Microsoft.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Standardowych Klauzul Umownych firmy Microsoft. Więcej informacji: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement .
 7. Dane powierzone w ramach utrzymania usługi to: imię̨, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez szkołę usługi Office 365 dla Edukacji – licencja A1. Usługa będzie wykorzystywana do realizacji celów związanych z  działalnością statutową szkoły, szczególnie w czasie prowadzenia nauczania zdalnego.
 8. W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać́ do szkolnego administratora usługi Office 365 na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili bez podania przyczyny. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.