1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

Obowiązek prawny

Klauzula informacyjna RODO
dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania lub pozyskanie danych osobowych, przez Administratora, w sposób inny, niż od Pani/Pana.

Rada Rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach działalności w radzie rodziców
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym szkoły (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych szkoły.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Przesłanką legalizującą publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. …
Ponadto dane osobowe będą ujawniane odbiorcom strony internetowej szkoły, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, tj. przez okres …
Członkowie rady rodziców – w związku z realizacją zadań statutowych szkoły – są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia Pani/Pana w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej szkoły jest dobrowolne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej szkoły.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się przez  adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podanego w pkt 1.
3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega.
4.  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do obsługi bądź serwisowania monitoringu, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) osobom upoważnionym przez Administratora w ramach swoich obowiązków służbowych.
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6.   Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również osoba, której dane dotyczą nie jest obowiązana do ich podania – w przypadku nagrania obrazu zawierającego Pani/Pana dane osobowe, Administrator przetwarza je na podstawie ustawowego uprawnienia, w celu wskazanym w pkt 3.

Warunek umowny

Klauzula informacyjna RODO
dla osoby, której dane są przetwarzane, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
 
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umowy zawartej przez Administratora, której jest Pani/Pan stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.
5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w umowie, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w związku z umową.
6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania – Administrator odmówi zawarcia umowy.

Zadania oświatowe, dydaktyczne, wychowawcze

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych w ramach zadań dydaktyczno oświatowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
– aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji.
7. Ma Pan/Pani prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania nieprawidłowych danych;
– żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyróżnianie uczniów za osiągnięcia edukacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także osobom uczestniczącym w uroczystościach szkolnych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji, przebiegu oraz promowania uroczystości szkolnych, a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z promowaniem organizowanych uroczystości szkolnych, osiągnięć uczniów szkoły wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 
☐ stronie internetowej, 
☐ portalach społecznościowych tj. Facebook, 
☐ audycjach telewizyjnych, 
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 
……………………………………………
    (data, podpis)
*zaznaczyć właściwe

Wydawanie duplikatów świadectw

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne w celu wydania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie pod adres Administratora.
3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania duplikatu świadectwa, bądź innego druku szkolnego (w tym legitymacji szkolnej i e – legitymacji szkolnej).
4.      Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Przepisy szczególne zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700).
5.      Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością wydania duplikatu.
6.      Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie, Administratora
7.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. wydania duplikatu. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych.
8.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b)      sprostowania danych;
c)      ograniczenia przetwarzania;
d)      żądania usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgoda

Klauzula informacyjna RODO
dla osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
 
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu określonym w treści tej zgody.
4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, e-dziennika, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) operatorom pocztowym, ubezpieczycielom, bankom.
5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w treści zgody, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w celu wskazanym w treści zgody.
6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7.       Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne – osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w treści zgody.

Zgoda na udział w konkursach, zawodach sportowych, rozpowszechnianie wizerunku

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
 
1. Administratorem jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu szkolnego, zawodów sportowe – rekreacyjnych, oraz w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie,  oraz  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej Administratora, a także osobom uczestniczącym w uroczystościach szkolnych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursów, zawodów sportowo – rekreacyjnych, oraz uroczystości związanych z wyróżnieniem ucznia a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych
7. Ma Pan/Pani prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania nieprawidłowych danych;
– żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (konkurs)
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursów szkolnych organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………..
(data, czytelny podpis) 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zawody sportowe – rekreacyjne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w imprezie sportowo – rekreacyjnej  organizowanej przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
* niewłaściwe skreślić

   ……………………………………………
(data, czytelny podpis)
 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (uroczystości szkolne, konkursy, zawody)
W związku z organizacją konkursów, zawodów sportowo rekreacyjnych oraz promowaniem organizowanych uroczystości szkolnych, osiągnięć uczniów szkoły wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 
☐ stronie internetowej, 
☐ portalach społecznościowych
☐ audycjach telewizyjnych, 
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 
*zaznaczyć właściwe                                                                                      

……………………………………………
(data, czytelny podpis)

Nauka zdalna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
przetwarzanie danych na platformach poza EOG
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – „dalej jako RODO” informuję, że:
1)        Administratorem Państwa danych jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej , mieszczące się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 3, tel. 41 352 13 01 – zwane dalej „Administratorem”.
2)        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem przez Administratora z pakietu narzędzi i usług Microsoft Office 365  w celu komunikowania i prowadzenia zdalnego procesu nauczania z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych, metod i technik kształcenia na odległość.
4)      Podstawą dopuszczalności przetwarzania Państwa danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z  art. 35 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej.
6)      Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie przesłanki szczególnej określonej w art. 49 ust. 1 lit. d RODO (przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego).  Podstawą przekazania danych osobowych do państwa trzeciego nie jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO (brak stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony).
7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
e)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)      Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujący usługi serwisu systemów informatycznych.