Deklaracja dostępności Oficjalnej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona internetowa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • zdjęcia zamieszczone w serwisie w większości nie posiadają opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kocerba.
 • E-mail: administrator@lokw.edu.pl
 • Telefon: 413521301

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 • Adres: ul. Partyzantów 3
  28-500 Kazimierza Wielka
 • E-mail: sekretariat.lomcskw@gmail.com
 • Telefon: 413521301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła posiada dwa budynki: budynek główny i pawilony. Do budynku głównego prowadzi wejście od ul. Partyzantów. Do pawilonów prowadzą trzy wejścia z terenu szkolnego od drogi pomiędzy głównym budynkiem i pawilonami.
 2. Do wejścia do budynku głównego prowadzą schody niewyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do pawilonów można wejść bezpośrednio z drogi po schodach składających się maksymalnie z dwóch stopni.
 3. Żadne wejście nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynkach nie ma wind.
 6. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze na wszystkich kondygnacjach.
 7. W szkole nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynków.
 10. Budynki nie są wyposażony w pętlę indukcyjną.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 12. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 13. Osoby ze szczególnymi potrzebami nie mają zapewnionej ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe.
 14. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone, przeprowadzane są szkolenia i instruktaże dla pracowników i uczniów.
 15. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona zapewnia możliwość zmiany kontrastu i wielkości czcionki
 • podczas przeglądania strony można także korzystać ze standardowych skrótów przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Planuje się zrealizowanie dostępu do wybranej sali lekcyjnej oraz adaptację toalety dla osób niepełnosprawnych.